ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม อบต.บ้านกาศ

มารู้จักโรคขาดสารไอโอดีนและวิธีป้องกันเถอะ

มารู้จักโรคขาดสารไอโอดีนและวิธีป้องกันเถอะ


จัดพิธีเปิด"ตลาดนัดท่าข้าม" โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ คนไทยยิ้มได้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศโดยนายอินทร รักชาติพงค์พันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ จัดพิธีเปิด"ตลาดนัดท่าข้าม" โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ คนไทยยิ้มได้ ตลาดนัดเพื่อการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2561 (กาดนัดท่าข้าม) โดยมีท่านสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป โดยตลาดนัดคนเดิน (ตลาดนัดท่าข้าม) จะจัดให้มีขึ้นทุกวันจันทร์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป


โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบหมายขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ จึงได้จัดตั้งตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ คนไทยยิ้มได้ เพื่อการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2561 (กาดนัดท่าข้าม) จึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการที่สนใจค้าขายหรือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ มาลงทะเบียนเขียนคำร้องได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ระหว่างวันที่ 21 – 29 มิถุนายน 2561 ในวัน และเวลาราชการ โดยมีเอกสาร ดังนี้ 1.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ โดยเอกสารทุกฉบับลงลายมือชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานปลัด อบต.บ้านกาศ โทร.0-5362-1314


รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 *เริ่มสมัครวันที่ 27 มิถุนายน 2561- 5 กรกฏาคม 2561 สอบถามเพิ่มเต็มได้ทางข้อความ หรือโทร 053-682173 ขอบคุณค่ะ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [2018-07-06]

มารู้จักโรคขาดสารไอโอดีนและวิธีป้องกันเถอะ [2018-06-25]

ใบสมัครสอบ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-06-22]

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-06-22]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [2018-06-07]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ [2018-04-24]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [2018-04-17]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยพิการ [2018-03-23]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 ตุลาคม 2560 -30 กัยายน 2561 [2018-02-28]

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [2018-02-28]ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [2018-05-30]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคากลางซ่อมโรงเผาขยะ [2018-03-13]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคากลางซ่อมระบบเครื่องสูบน้ำ [2018-03-13]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน ม.5 [2017-12-25]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างเมรุเผาศพ ม.9 [2017-12-25]

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [2017-10-27]

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาร-พ.ศ.-2561-แบบ-ผด.2 [2017-10-04]

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาร-พ.ศ.-2561-แบบ-ผด.1 [2017-10-04]

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [2017-10-02]

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [2017-10-02]


ชื่อ :
อีเมล์ :
แสดงความเห็น :
Your IP Address is 54.224.83.221
นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์

สายตรง นายก

หัวข้อ