ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม อบต.บ้านกาศ

อบต.บ้านกาศเข้ารับพระราชทานป้ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

อบต.บ้านกาศเข้ารับพระราชทานป้ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่10 ทรัพยากร : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562


อบต.บ้านกาศร่วมสืบสานประเพณีออกหว่า ในเทศกาลออกพรรษา

อบต.บ้านกาศร่วมสืบสานประเพณีออกหว่า ในเทศกาลออกพรรษา


มอบบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ผู้ยากไร้

วันที่ 27 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ มอบบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ผู้ยากไร้ นายพะแด พิทักษ์ศุภกิจ บ้านเลขที่ 71/1 ณ บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกาศอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิด


กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ...ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน์ ๒๕๖๒...นายณรงฤทธิ์ ศิริประพัฒน์ กำนันตำบลบ้านกาศ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกาศ (วันละบาท) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-11-25]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ เดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-11-25]

ประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [2019-11-20]

ประกาศ รายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับเบี้ยพิการประจำปีงบประมาณ 2563 [2019-10-30]

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม [2019-10-30]

ประกาศองค์การบริหารส่วนสตำบลบ้านกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2562 [2019-10-07]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประจำเดือน กันยายน 2562 [2019-10-07]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.บ้านกาศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [2019-08-30]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เดือน มิถุนายน 2562 [2019-07-03]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [2019-07-03]ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ แบบตัว V ณ บ้านขุนแม่ต้อบ (หย่อมบ้านสามหลัง) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-09-25]

โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-28]

โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา ณ บ้านท่าข้าม (หย่อมบ้านใหม่ดอยคำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-28]

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-27]

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-27]

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านโป่ง (อารีย์นิเวศน์) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-27]

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัว U ณ บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-27]

โครงการปรับปรุงถนน สายขุนห้วยแม่หารและสายหลังวัดแม่หาร ณ บ้านแม่หาร หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-22]

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายห้วยโป่ง ณ บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-22]

โครงการก่อสร้างโรงพักขยะอันตราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-22]


ชื่อ :
อีเมล์ :
แสดงความเห็น :
Your IP Address is 3.234.214.179
นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์

สายตรง นายก

หัวข้อ