ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม อบต.บ้านกาศ

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล

อบต.บ้านกาศได้จัดถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์


สื่อสร้างการรับรู้ยาเสพติดวิทยุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ได้รับหนังสือจากที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง (ศป.ปส.อ.แม่สะเรียง) ว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้จัดทำเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด สำหรับเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ โดยสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์และสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยการ SCAN QR CODE หรือ http://bit.ly/2SzqlYi


อบต.บ้านกาศ ได้แจกมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าพร้อม เจลแอลกอฮอล์ให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ได้จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำไปมอบให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. พร้อมด้วย เจลแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ได้ใช้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


มาตราการป้องกัน โควิด 19

อบต.บ้านกาศ ร่วมรณรงณ์ มาตราการป้องกัน โควิด 19

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [2020-05-29]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [2020-05-27]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [2020-05-27]

ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน [2020-05-27]

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยพิการประจำเดือน พฤษภาคม 63 [2020-04-24]

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน พฤษภาคม 63 [2020-04-24]

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน เมษายน 63 [2020-04-24]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-11-25]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ เดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-11-25]

ประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [2019-11-20]ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

ก่อสร้างเมรุเผาศพ (เชิงตะกอน) ณ บ้านสบหาร หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านกาศ [2020-06-04]

ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ประจำไตรมาสที่-2 [2020-06-01]

แนบท้ายประกาศผลผู้ชยะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ประจำไตรมาสที่-1-เดือน-ต.ค.-ธ.ค.62 [2020-06-01]

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-1-เดือน-ต.ค.-ธ.ค.62 [2020-06-01]

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาสที่-4 [2020-06-01]

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาสที่-3 [2020-06-01]

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาสที่-2 [2020-06-01]

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาสที่-1 [2020-06-01]

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) [2020-05-13]

โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังห้วยแม่ต้อบ บ้านแม่ต้อบใต้ ฝายแม่ต้อบใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-03-19]


ชื่อ :
อีเมล์ :
แสดงความเห็น :
Your IP Address is 18.232.38.214
นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์

สายตรง นายก

หัวข้อ