ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม อบต.บ้านกาศ

กิจกรรม Kick Off รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มีการระบาด

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 อบต.บ้านกาศร่วมกับ อำเภอแม่สะเรียง สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง รพ.สต.สบหาร รร.บ้านแพะพิทยา ผู้นำชุมชน อสม.และชาวบ้านบ้สนแพะ ตำบลบ้านกาศ ร่วมกันทำกิจกรรม Kick Off รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มีการระบาด โดยมีการลงพื้นที่พ่นควบคุมยุงตัวแก่ การทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ปรับปรุงสิ่งเเวดล้อมในหมู่บ้าน


จัดทำแผนพัฒนาตำบล กิจกรรม:เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศจัดทำแผนพัฒนาตำบล กิจกรรม:เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสงเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม 2.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชน มาวิเคราะห์จัดทำแผน/โครงการต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ


โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ (ชั้น 1)


กิจกรรม "งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตำบลบ้านกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม "งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ลงพื้นที่สำรวจ จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านขุนแม่ต้อบ หมู่ 10 บ้านโป่งอารีย์นิเวศน์ หมู่ 12 และบ้านโป่งดอยช้าง หมู่ 13 โดยร่วมกับ โรงเรียนบ้านแม่เกาะ โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบและโรงเรียนบ้านแพะพิทยา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [2020-08-07]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [2020-08-05]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [2020-08-05]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [2020-08-05]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [2020-05-29]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [2020-05-27]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [2020-05-27]

ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน [2020-05-27]

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยพิการประจำเดือน พฤษภาคม 63 [2020-04-24]

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน พฤษภาคม 63 [2020-04-24]ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศการจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-กรกฎาคม-2563 [2020-08-05]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ [2020-07-16]

ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ประจำไตรมาสที่-3 [2020-07-16]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [2020-07-14]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศพด.บ้านโป่งดอยช้าง-หมู่ที่-13 [2020-07-14]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) รสจือ นม ยู.เอช.ที่ ชนิดกล่อง [2020-06-30]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) กรกฎาคม- ตุลาคม 2563 (วิธีเฉพาะเจาะจง) [2020-06-30]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน-ฯ [2020-06-18]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุ-ตามโครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติดฯ [2020-06-18]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน-ด้านที่-1-ฯ [2020-06-18]


ชื่อ :
อีเมล์ :
แสดงความเห็น :
Your IP Address is 18.207.108.191
นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์

สายตรง นายก

หัวข้อ