ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม อบต.บ้านกาศ

ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ เข้าร่วมกิจกรรม "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ได้จัดกิจกรรม “ที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน” จึงได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล เพื่อให้สภาพที่เหมาะสมแก่การอ่านหนังสือ อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์หนังสือบริจาคเพื่อมอบให้แก่ที่อ่านหนังสือ (ที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน) ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศได้ในวันและเวลาราชการ


ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล

อบต.บ้านกาศได้จัดถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์


สื่อสร้างการรับรู้ยาเสพติดวิทยุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ได้รับหนังสือจากที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง (ศป.ปส.อ.แม่สะเรียง) ว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้จัดทำเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด สำหรับเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ โดยสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์และสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยการ SCAN QR CODE หรือ http://bit.ly/2SzqlYi


อบต.บ้านกาศ ได้แจกมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าพร้อม เจลแอลกอฮอล์ให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ได้จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำไปมอบให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. พร้อมด้วย เจลแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ได้ใช้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [2020-05-29]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [2020-05-27]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [2020-05-27]

ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน [2020-05-27]

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยพิการประจำเดือน พฤษภาคม 63 [2020-04-24]

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน พฤษภาคม 63 [2020-04-24]

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน เมษายน 63 [2020-04-24]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-11-25]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ เดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-11-25]

ประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [2019-11-20]ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) รสจือ นม ยู.เอช.ที่ ชนิดกล่อง [2020-06-30]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) กรกฎาคม- ตุลาคม 2563 (วิธีเฉพาะเจาะจง) [2020-06-30]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน-ฯ [2020-06-18]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุ-ตามโครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติดฯ [2020-06-18]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน-ด้านที่-1-ฯ [2020-06-18]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง [2020-06-18]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุในการดำเนินงาน-ตามโครงการส่งเสริมการจัดทำฝายชะลอฯ [2020-06-18]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุงและแมลง [2020-06-18]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะ-ฯ [2020-06-18]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม-ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ [2020-06-18]


ชื่อ :
อีเมล์ :
แสดงความเห็น :
Your IP Address is 34.204.191.145
นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์

สายตรง นายก

หัวข้อ