ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม อบต.บ้านกาศ

โครงการจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดถนน ณ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง


ประเมินผลงานพนักงานครู

วันที่ 20มกราคม 2564 คณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ดังนี้ นางดวงพร ปันโย ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้ามเหนือ และนางทองสุข สุติน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งดอยช้าง ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สะเรียง และพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง ได้เข้าไปสำรวจตลาดนัดวันพฤหัสบดี เพื่อให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้ดูแลตลาด ร้านค้า แผงลอย และมอบเจลให้กับ อสม.ที่ทำหน้าที่บริเวณจุดคัดกรองของตลาดนัด


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยทำการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ณ หน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 เพื่อเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563และเพื่อเป็นจุดให้ข้อมูลบริการให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ

ประกาศ เรื่อง กำหนดขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [2021-02-24]

ประกาศ เรื่อง การลดถาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ.2564 [2021-02-24]

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [2021-02-24]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การับเบี้ยยังชีพ [2021-02-01]

ประกาศ เรื่องบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายใหม่) ประจำเดือน มกราคม 2564 [2021-01-04]

ประกาศ เรื่องบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพ (รายใหม่) ประจำเดือน มกราคม 2564 [2021-01-04]

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [2020-12-22]

บัญชีรายการที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [2020-12-22]

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ [2020-12-22]

รวมกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [2020-12-22]ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ค่าจ้างเหมาตามโครงการขุดลอกน้ำยวมฯ-ณ-บ้านท่าข้ามเหนือ-หมู่ที่-8 [2021-03-30]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เรื่อง การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564 [2021-03-04]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ 2564 [2021-03-04]

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงสัญญา [2021-01-14]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ-เดือน-ธันวาคม-พ.ศ.-2563 [2021-01-05]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ระบบเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า-ม.-8 [2020-11-04]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ-หมายเลขทะเบียน-80-1312-มส. [2020-11-04]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่-รถยนต์-หมายเลขทะเบียน-กข-1281-มส. [2020-11-04]

การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-ตุลาคม-พ.ศ.-2563 [2020-11-03]

รายละเอียดแนบท้าย-เดือน-ก.ย.63 [2020-10-08]


ชื่อ :
อีเมล์ :
แสดงความเห็น :
Your IP Address is 35.171.164.78
นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์

สายตรง นายก

หัวข้อ