ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม อบต.บ้านกาศ

โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบหมายขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ จึงได้จัดตั้งตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ คนไทยยิ้มได้ เพื่อการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2561 (กาดนัดท่าข้าม) จึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการที่สนใจค้าขายหรือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ มาลงทะเบียนเขียนคำร้องได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ระหว่างวันที่ 21 – 29 มิถุนายน 2561 ในวัน และเวลาราชการ โดยมีเอกสาร ดังนี้ 1.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ โดยเอกสารทุกฉบับลงลายมือชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานปลัด อบต.บ้านกาศ โทร.0-5362-1314


รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 *เริ่มสมัครวันที่ 27 มิถุนายน 2561- 5 กรกฏาคม 2561 สอบถามเพิ่มเต็มได้ทางข้อความ หรือโทร 053-682173 ขอบคุณค่ะ


กิจกรรมปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ที่ศูนย์การท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศโดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมกันช่วยปลูกปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"


ประชาคมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

อบต.บ้านกาศประชาคมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ บ้านแม่หาร หมู่ 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ

ใบสมัครสอบ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-06-22]

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-06-22]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [2018-06-07]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ [2018-04-24]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [2018-04-17]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยพิการ [2018-03-23]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 ตุลาคม 2560 -30 กัยายน 2561 [2018-02-28]

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [2018-02-28]

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [2018-01-29]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [2017-12-25]ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [2018-05-30]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคากลางซ่อมโรงเผาขยะ [2018-03-13]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคากลางซ่อมระบบเครื่องสูบน้ำ [2018-03-13]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน ม.5 [2017-12-25]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างเมรุเผาศพ ม.9 [2017-12-25]

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [2017-10-27]

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาร-พ.ศ.-2561-แบบ-ผด.2 [2017-10-04]

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาร-พ.ศ.-2561-แบบ-ผด.1 [2017-10-04]

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [2017-10-02]

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [2017-10-02]


ชื่อ :
อีเมล์ :
แสดงความเห็น :
Your IP Address is 54.224.235.183
นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์

สายตรง นายก

หัวข้อ