ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม อบต.บ้านกาศ

มอบบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ผู้ยากไร้

วันที่ 27 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ มอบบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ผู้ยากไร้ นายพะแด พิทักษ์ศุภกิจ บ้านเลขที่ 71/1 ณ บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกาศอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิด


กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ...ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน์ ๒๕๖๒...นายณรงฤทธิ์ ศิริประพัฒน์ กำนันตำบลบ้านกาศ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกาศ (วันละบาท) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ...


ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธาน และคณะทำงานกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ได้เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธาน และคณะทำงานกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร


การประชุมประชาคม และการจัดทำข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

การประชุมประชาคม และการจัดทำข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ 1.ข้อบัญญัติ เรื่อง “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562” 2.ข้อบัญญัติ เรื่อง “การจัดการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2562” 3.ข้อบัญญัติ เรื่อง “หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562” 4.ข้อบัญญัติ เรื่อง “การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2562” จำนวน 13 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2561 - 9 มกราคม 2562

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนสตำบลบ้านกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2562 [2019-10-07]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประจำเดือน กันยายน 2562 [2019-10-07]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.บ้านกาศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [2019-08-30]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เดือน มิถุนายน 2562 [2019-07-03]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [2019-07-03]

ประกาศ การบริหารจัดการ การเก็บขยะ และขนขยะมูลฝอยชุมชน [2019-06-12]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [2019-06-06]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ [2019-06-06]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2562 [2019-04-29]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปี 2562 [2019-04-29]ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ แบบตัว V ณ บ้านขุนแม่ต้อบ (หย่อมบ้านสามหลัง) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-09-25]

โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-28]

โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา ณ บ้านท่าข้าม (หย่อมบ้านใหม่ดอยคำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-28]

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-27]

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-27]

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านโป่ง (อารีย์นิเวศน์) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-27]

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัว U ณ บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-27]

โครงการปรับปรุงถนน สายขุนห้วยแม่หารและสายหลังวัดแม่หาร ณ บ้านแม่หาร หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-22]

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายห้วยโป่ง ณ บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-22]

โครงการก่อสร้างโรงพักขยะอันตราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-22]


ชื่อ :
อีเมล์ :
แสดงความเห็น :
Your IP Address is 3.94.202.6
นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์

สายตรง นายก

หัวข้อ