ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน ม.5 [2017-12-25]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างเมรุเผาศพ ม.9 [2017-12-25]

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [2017-10-27]

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาร-พ.ศ.-2561-แบบ-ผด.2 [2017-10-04]

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาร-พ.ศ.-2561-แบบ-ผด.1 [2017-10-04]

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [2017-10-02]

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [2017-10-02]

ประกาศใไช้แผนปฎิบติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 [2017-10-02]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน กาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬา ณ บ้านท่าข้ามใต้ ม.1 [2017-09-06]

สรุปผลราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬา ตำบลบ้านกาศ บ้านท่าข้ามใต้ หมู่ 1 [2017-08-22]

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬา ตำบลบ้านกาศ [2017-08-22]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูล การจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเทียวและสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ [2017-06-05]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างศุนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ ด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์ [2017-06-01]

เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้า OTOP [2017-05-03]

ประกาศ เรื่องประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [2016-02-29]

ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส [2015-12-09]

ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดก [2015-11-25]

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง [2015-11-25]

งานสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน ท่อเหลี่ยม บ้านท่าข้าม [2015-10-14]

งานสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน ท่อเหลี่ยม บ้านศรีดอนชัย-สบหาร [2015-10-14]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 [2015-10-14]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านท่าข้าม ม.8 [2015-10-14]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านศรีดอนชัย-สบหาร [2015-10-14]

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.ม.9 [2015-08-07]

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพะมอลอ [2015-08-07]

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้าง [2015-08-03]

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1 [2015-07-21]

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 [2015-07-21]

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 [2015-07-21]

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 [2015-07-21]

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 [2015-07-21]