ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ แบบตัว V ณ บ้านขุนแม่ต้อบ (หย่อมบ้านสามหลัง) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-09-25]

โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-28]

โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา ณ บ้านท่าข้าม (หย่อมบ้านใหม่ดอยคำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-28]

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-27]

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-27]

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านโป่ง (อารีย์นิเวศน์) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-27]

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัว U ณ บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-27]

โครงการปรับปรุงถนน สายขุนห้วยแม่หารและสายหลังวัดแม่หาร ณ บ้านแม่หาร หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-22]

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายห้วยโป่ง ณ บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-22]

โครงการก่อสร้างโรงพักขยะอันตราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-22]

ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านโป่ง (อารีย์นิเวศน์หลังวัดอัมราวาส) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-08]

ประกาศโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายห้วยโป่ง ณ บ้านห้วยหลวง หมู่ 6 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน [2019-08-08]

ประกาศ ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเทียวและสินค้า OTOP บ้านท่าข้าม ม.1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน [2019-08-08]

ประกาศ ก่อสร้างปรับปรุงระบบประชาหมู่บ้าน ณ บ้านท่าข้ามเหนือ ม.8 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน [2019-08-08]

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถาณีสูบน้ำด้วไฟฟ้า [2019-04-24]

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ [2019-02-20]

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซ่มสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านศรีดอนชัย (ท่าข้ามเหนือ) [2018-12-19]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง [2018-11-30]

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านศรีดอนชัย [2018-11-30]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ [2018-11-20]

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประะมาณ 2562 [2018-10-03]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [2018-05-30]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคากลางซ่อมโรงเผาขยะ [2018-03-13]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคากลางซ่อมระบบเครื่องสูบน้ำ [2018-03-13]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน ม.5 [2017-12-25]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างเมรุเผาศพ ม.9 [2017-12-25]

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [2017-10-27]

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาร-พ.ศ.-2561-แบบ-ผด.2 [2017-10-04]

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาร-พ.ศ.-2561-แบบ-ผด.1 [2017-10-04]

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [2017-10-02]

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [2017-10-02]

ประกาศใไช้แผนปฎิบติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 [2017-10-02]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน กาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬา ณ บ้านท่าข้ามใต้ ม.1 [2017-09-06]

สรุปผลราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬา ตำบลบ้านกาศ บ้านท่าข้ามใต้ หมู่ 1 [2017-08-22]

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬา ตำบลบ้านกาศ [2017-08-22]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูล การจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเทียวและสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ [2017-06-05]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างศุนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ ด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์ [2017-06-01]

เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้า OTOP [2017-05-03]

ประกาศ เรื่องประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [2016-02-29]