ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ

แถลงนโยบายนายก-54 [2018-09-25]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ [2018-09-25]

ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562 [2018-09-24]

ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2562-2564) [2018-09-24]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [2018-09-05]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [2018-09-05]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก [2018-08-09]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เดือนกรกฏาคม 2561 [2018-08-02]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [2018-07-06]

มารู้จักโรคขาดสารไอโอดีนและวิธีป้องกันเถอะ [2018-06-25]

ใบสมัครสอบ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-06-22]

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-06-22]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [2018-06-07]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ [2018-04-24]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [2018-04-17]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยพิการ [2018-03-23]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 ตุลาคม 2560 -30 กัยายน 2561 [2018-02-28]

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [2018-02-28]

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [2018-01-29]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [2017-12-25]

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [2017-10-12]

ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2017-10-12]

ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุมเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [2017-08-17]

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [2017-08-01]

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 03 [2017-07-05]

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 02 [2017-07-05]

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 01 [2017-07-05]

การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [2017-07-03]

รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม-บ้านกาศ [2017-06-08]

ขอส่งประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยพิการ [2017-02-21]

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [2016-09-23]

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด [2016-08-30]

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 01 [2016-08-25]

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [2016-08-10]

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด0001 [2016-07-29]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วน0001 [2016-07-29]

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดล่าสุด [2016-07-13]

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ใหม่ [2016-05-11]

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด [2016-05-11]

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด [2016-05-11]

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ใหม่ [2016-05-11]

แจ๊งเตือนระวังภัย [2015-10-06]

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [2015-10-05]

กำหนดการรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน เมษายน 2558 [2015-10-01]

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พร้อมแผนที่ [2015-09-04]

การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [2015-07-21]

การแข่งขันกีฬาเปตองลุ่มเแม่น้ำสาละวิน ประเภทประชาชนทั่วไป [2015-05-06]

เปิดรับสมัคร การแข่งขันกีฬาเปตองประเภทประชาชนทั่วไป (คู่) [2013-12-11]

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครู [2013-06-20]

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน วิธีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครู อบต.บ้านยกาศ [2013-05-20]

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครู อบต.บ้านกาศ ตำแหน่งครูผู้ช่วย [2013-05-20]

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล [2013-04-03]

ใบสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ [2013-04-03]

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล [2013-03-25]