ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ

ประกาศ เรื่อง กำหนดขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [2021-02-24]

ประกาศ เรื่อง การลดถาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ.2564 [2021-02-24]

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [2021-02-24]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การับเบี้ยยังชีพ [2021-02-01]

ประกาศ เรื่องบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายใหม่) ประจำเดือน มกราคม 2564 [2021-01-04]

ประกาศ เรื่องบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพ (รายใหม่) ประจำเดือน มกราคม 2564 [2021-01-04]

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [2020-12-22]

บัญชีรายการที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [2020-12-22]

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ [2020-12-22]

รวมกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [2020-12-22]

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [2020-12-03]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [2020-12-03]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [2020-12-03]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [2020-11-04]

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [2020-11-04]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (รายใหม่) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [2020-11-04]

ประกาศผู้มีสิทธิ-รับเบี้ย-งบประมาณ 2564 [2020-10-07]

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยีงชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 [2020-10-06]

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยพิการหรือทุพพลภาพ (รายใหม่) เดือน ตุลาคม 2563 [2020-09-30]

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่)ประจำเดือน กันยายน 2563 [2020-09-30]

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [2020-09-30]

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2563 [2020-09-30]

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [2020-09-02]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 2 [2020-09-02]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 1 [2020-09-02]

บัญชีรายชื่อผู้มีสทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 63 [2020-09-01]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน กันยายน 63 [2020-09-01]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 63 [2020-09-01]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อคสล.-หมู่ที่-8 [2020-08-25]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนโทรลฯ [2020-08-25]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุสำนักงาน-กองคลัง [2020-08-25]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุสำนักงาน-กองการศึกษา [2020-08-25]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [2020-08-25]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-สำนักปลัด [2020-08-25]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองช่าง [2020-08-25]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง [2020-08-25]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองการศึกษา [2020-08-25]

ประกาศ เรื่อง การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติและระงับการรับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป [2020-08-20]

ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เพิ่มเติม [2020-08-19]

ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ [2020-08-19]

ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [2020-08-07]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [2020-08-05]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [2020-08-05]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [2020-08-05]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [2020-05-29]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [2020-05-27]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [2020-05-27]

ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน [2020-05-27]

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยพิการประจำเดือน พฤษภาคม 63 [2020-04-24]

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน พฤษภาคม 63 [2020-04-24]

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน เมษายน 63 [2020-04-24]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-11-25]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ เดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-11-25]

ประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [2019-11-20]

ประกาศ รายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับเบี้ยพิการประจำปีงบประมาณ 2563 [2019-10-30]

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม [2019-10-30]

ประกาศองค์การบริหารส่วนสตำบลบ้านกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2562 [2019-10-07]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประจำเดือน กันยายน 2562 [2019-10-07]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.บ้านกาศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [2019-08-30]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เดือน มิถุนายน 2562 [2019-07-03]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [2019-07-03]

ประกาศ การบริหารจัดการ การเก็บขยะ และขนขยะมูลฝอยชุมชน [2019-06-12]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [2019-06-06]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ [2019-06-06]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2562 [2019-04-29]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปี 2562 [2019-04-29]

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานตลาดประชารัฐบ้านกาศสุขใจ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสินค้า OTOP ต าบลบ้านกาศ [2019-02-12]

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 [2019-02-05]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน [2018-12-26]

แถลงนโยบายนายก-54 [2018-09-25]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ [2018-09-25]

ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562 [2018-09-24]

ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2562-2564) [2018-09-24]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [2018-09-05]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [2018-09-05]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก [2018-08-09]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เดือนกรกฏาคม 2561 [2018-08-02]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [2018-07-06]

มารู้จักโรคขาดสารไอโอดีนและวิธีป้องกันเถอะ [2018-06-25]

ใบสมัครสอบ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-06-22]

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-06-22]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [2018-06-07]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ [2018-04-24]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [2018-04-17]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยพิการ [2018-03-23]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 ตุลาคม 2560 -30 กัยายน 2561 [2018-02-28]

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [2018-02-28]

ประกาศเรื่องสำรวจแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษด้านแหล่งน้ำ (น้ำเสีย) [2018-01-29]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [2017-12-25]

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [2017-10-12]

ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2017-10-12]

ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุมเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [2017-08-17]

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [2017-08-01]

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 03 [2017-07-05]

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 02 [2017-07-05]

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 01 [2017-07-05]