ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม อบต.บ้านกาศ

การประชุมประชาคม และการจัดทำข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

การประชุมประชาคม และการจัดทำข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ 1.ข้อบัญญัติ เรื่อง “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562” 2.ข้อบัญญัติ เรื่อง “การจัดการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2562” 3.ข้อบัญญัติ เรื่อง “หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562” 4.ข้อบัญญัติ เรื่อง “การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2562” จำนวน 13 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2561 - 9 มกราคม 2562


ยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้มในการมาศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้มในการมาศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ


ร่วมโครงการรณรงค์ก่อสร้างซ่อมแซมฝายกั้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริฯ

อบต.บ้านกาศได้ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน อสม. รด.โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษาได้ร่วมโครงการรณรงค์ก่อสร้างซ่อมแซมฝายกั้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริฯ


รับประเมินเพื่อขอรับพระราชทานปัายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สยามบรมราชกุมารี

การประเมินเพื่อขอรับพระราชทานปัายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.บ้านกาศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [2019-08-30]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เดือน มิถุนายน 2562 [2019-07-03]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [2019-07-03]

ประกาศ การบริหารจัดการ การเก็บขยะ และขนขยะมูลฝอยชุมชน [2019-06-12]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [2019-06-06]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ [2019-06-06]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2562 [2019-04-29]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปี 2562 [2019-04-29]

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานตลาดประชารัฐบ้านกาศสุขใจ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสินค้า OTOP ต าบลบ้านกาศ [2019-02-12]

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 [2019-02-05]ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-28]

โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา ณ บ้านท่าข้าม (หย่อมบ้านใหม่ดอยคำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-28]

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-27]

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-27]

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านโป่ง (อารีย์นิเวศน์) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-27]

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัว U ณ บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-27]

โครงการปรับปรุงถนน สายขุนห้วยแม่หารและสายหลังวัดแม่หาร ณ บ้านแม่หาร หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-22]

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายห้วยโป่ง ณ บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-22]

โครงการก่อสร้างโรงพักขยะอันตราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-22]

ประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านโป่ง (อารีย์นิเวศน์หลังวัดอัมราวาส) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2019-08-08]


ชื่อ :
อีเมล์ :
แสดงความเห็น :
Your IP Address is 34.237.76.91
นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์

สายตรง นายก

หัวข้อ