ลิงค์เว็บสุขภาพ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)      ในที่ 2 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งได้เดินทางมาฝึกอบรมและศึกษาดูงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ