ลิงค์เว็บสุขภาพ

ตลาดประชารัฐบ้านกาศสุขใจ            อบต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดตลาดประชารัฐบ้านกาศสุขใจ จำหน่ายสินค้าในทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.00 น. เพิ่มช่องทางการขายแก่ผู้ค้า ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก