ลิงค์เว็บสุขภาพ

สวนรุกขชาติ หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม          สวนรุกขชาติห้วยชมภู  มีพื้นที่  2,628  ไร่  ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย  ท้องที่ตำบลบ้านกาศ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พิกัด  387461 E  2011114  N  ระวางพื้นที่  4545 II ตั้งขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2496  เนื้อที่  100  ไร่  สมัยท่านป่าไม้เขต  นายโพธิ์  คงชนะ  เริ่มแรกประชาชนในพื้นที่เรียกว่าสวนดอก  ต่อมาเปลี่ยนชื่อว่าสวนรุกขชาติห้วยชมพู  ตามชื่อลำห้วย  ที่มีต้นชมพู่ป่าขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก  ต่อมาปี  พ.ศ. 2518  ได้ขยายพื้นที่เป็น  2628  ไร่