ลิงค์เว็บสุขภาพ

การประชุมประชาคม และการจัดทำข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศการประชุมประชาคม  และการจัดทำข้อบัญญัติ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ 
1.ข้อบัญญัติ  เรื่อง “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562”
2.ข้อบัญญัติ  เรื่อง “การจัดการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2562”
3.ข้อบัญญัติ  เรื่อง “หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562”
4.ข้อบัญญัติ  เรื่อง “การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2562”
จำนวน 13 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2561 - 9 มกราคม 2562