ลิงค์เว็บสุขภาพ

ประเมินผลงานพนักงานครูวันที่ 20มกราคม 2564 คณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ดังนี้ นางดวงพร ปันโย ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้ามเหนือ
และนางทองสุข สุติน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งดอยช้าง ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน