ลิงค์เว็บสุขภาพ

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธาน และคณะทำงานกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ได้เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี    วันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะทำงาน อพ.สธ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธาน และคณะทำงานกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ได้เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยได้ติดตามผลการดำเนินงาน ในงานปกปักทรัพยากร งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และงานปลูกรักษาทรัพยากร ณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการ อย่างเป็นรูปประธรรม ตามแนวทาง ของ อพ.สธ ต่อไป