ลิงค์เว็บสุขภาพ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขอขอบพระคุณ ด. ต ประจวบ ชัยพรหม ส.อบต หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ ที่ให้ความอนุเคราะห์สมทบเงินสนับสนุนเพิ่มเติม อีกจำนวน 5000 บาท ด้วยนะคะ