ลิงค์เว็บสุขภาพ

ร่วมโครงการรณรงค์ก่อสร้างซ่อมแซมฝายกั้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริฯอบต.บ้านกาศได้ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน อสม. รด.โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษาได้ร่วมโครงการรณรงค์ก่อสร้างซ่อมแซมฝายกั้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริฯ