ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม อบต.บ้านกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [2020-05-29]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [2020-05-27]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [2020-05-27]

ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน [2020-05-27]

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยพิการประจำเดือน พฤษภาคม 63 [2020-04-24]

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน พฤษภาคม 63 [2020-04-24]

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน เมษายน 63 [2020-04-24]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-11-25]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ เดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-11-25]

ประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [2019-11-20]ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

ก่อสร้างเมรุเผาศพ (เชิงตะกอน) ณ บ้านสบหาร หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านกาศ [2020-06-04]

ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ประจำไตรมาสที่-2 [2020-06-01]

แนบท้ายประกาศผลผู้ชยะการจัดซื้อจัดจ้างฯ-ประจำไตรมาสที่-1-เดือน-ต.ค.-ธ.ค.62 [2020-06-01]

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-1-เดือน-ต.ค.-ธ.ค.62 [2020-06-01]

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาสที่-4 [2020-06-01]

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาสที่-3 [2020-06-01]

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาสที่-2 [2020-06-01]

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาสที่-1 [2020-06-01]

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) [2020-05-13]

โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังห้วยแม่ต้อบ บ้านแม่ต้อบใต้ ฝายแม่ต้อบใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-03-19]


ชื่อ :
อีเมล์ :
แสดงความเห็น :
Your IP Address is 3.235.75.174
นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์

สายตรง นายก

หัวข้อแหล่งท่องเที่ยว