ลิงค์เว็บสุขภาพ

รูปภาพการเบิกจ่ายสวัสดิการให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกาศ


สรุปรายจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกาศ ประจำเดือน พฤศจิกายา 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,500 บาท รายละเอียดดังนี้
1. สวัสดิการเจ็บป่วย (นาอนโรงพยาบาล คืนละ 300 บาท) จำนวน 4 ราย และค่าเยี่ยม รายละ 300 บาท
2. สวัสดิการเสียชีวิต (เงินสงเคราะห์เสียชีวิต) รายละ 7,000 บาท พร้อมพวงหรีด 600 บาท ตามรูปภาพประกอบ