ลิงค์เว็บสุขภาพ

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ ยุทธศาสตร์


วิสัยทัศน์ (vision)

“ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

นำชุมชนก้าวหน้า บริการสาธารณะดีเด่น

เน้นเรื่องการศึกษา ชาวประชามีส่วนร่วม”

 

พันธกิจ (Mision)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การกีฬาและนันทนาการ

การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาชีพ ด้านการลงทุน และการท่องเที่ยว

พัฒนาด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การกีฬา และสาธารณสุข

การบริหารงานด้านการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

ยุทธสาสตร์ (Strategy)

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย           

4.การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว      

5.การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

6.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

7.การพัฒนาด้านสาธารณสุข

8.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารงาน