ลิงค์เว็บสุขภาพ

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564


แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอรัปชั่น กับมาตรการความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562