ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข้อมูลพื้นฐานตำบล


 

ประวัติความเป็นมา

เหตุที่ได้ชื่อว่าตำบลบ้านกาศ สันนิษฐานว่าแต่เดิมใช้คำว่า บ้านกาดเพราะคำว่ากาดเป็นภาษาพื้นบ้านที่ใช้พูดกันซึ่งแปลว่า ตลาด ในภาษากลางเนื่องจากตำบลบ้านกาศเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอแม่สะเรียงและมีตลาดอยู่มากจึงเรียกว่าบ้านกาด ภายหลังได้เพี้ยนเป็น บ้านกาศ สันนิษฐานว่าอาจเนื่องมาจากมีอากาศยานตั้งอยู่ในตำบลนี้

สภาพทั่วไปของตำบล

ประชากรในตำบลบ้านกาศมีการตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มๆโดยส่วนมากจะอาศัยพื้นที่ติดกับแม่น้ำแม่ยวมและลำห้วยและจะอยู่ทางตอนใต้ของตำบล
เนื้อที่

ตำบลบ้านกาศมีเนื้อที่รวม ทั้งหมด 260 ตารางกิโลเมตร หรือ 162,500 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 8,374 ไร่

ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ของตำบลบ้านกาศเป็นพื้นที่ราบเหมาะสมแก่การทำการเกษตรแหล่งน้ำที่สำคัญในการเกษตรคือห้วยแม่หารและแม่น้ำยวม


ภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุม 3 ฤดูคือ

       ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
       ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม
       ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บ้านกาศ เต็มทั้งหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่1-หมู่ที่ 11 และหมู่ที่13

การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 11 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2-12

- โรงเรียนมัธยมศึกษา(รวมขยายโอกาส) 2 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1,3

จุดเด่นของพื้นที่

ตำบลบ้านกาศเป็นตำบลที่มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกมีทางหลวง 1 สาย สภาพพื้นที่เหมาะสมในการทำการเกษตร เนื่องจากมีพื้นที่ราบมากกว่า ทุกๆตำบลนเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบกับประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงจึงทำให้มีวัฒนธรรมน่าสนใจและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติค่อนข้างดี

ด้านทางสังคม

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ 95% ศาสนาคริสต์ประมาณ 5 % จึงไม่ค่อยจะมีปัญหาในการรวมตัวหรือมีก็น้อยมากประชาชนมีความ สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด นิยมตั้งบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางและมักตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำทั้งหมด 13 หมู่บ้าน

ด้านการศึกษา

ตำบลบ้านกาศมีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ 12 แห่งและโรงเรียนมัธยม จำนวน 2 แห่ง การศึกษาส่วนใหญ่ประชากรได้รับการศึกษาในภาคบังคับและ จะไม่ได้รับการศึกษาต่อประชากรมีการศึกษาอยู่ในระดับภาคบังคับซึ่งจะมีผลทำให้การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีต่างๆและการนำความรู้ ที่จะนำไปใช้ในการเกษตรเป็นไปอย่างล้าช้า

การบริการสาธารณะ

ราษฎรในตำบลบ้านกาศมีไฟฟ้าจำนวน 12 หมู่บ้านสำหรับน้ำดื่มน้ำใช้จะใช้มากจากบ่อน้ำตื้น และประปา จำนวน 3 หมู่บ้านและประปาภูมิภาค จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่1,2,3และหมู่ที่8 มีวัดจำนวน 12 แห่งโบสถ์คริสต์ จำนวน 3 แห่ง และมีส่วนราชการ คือ สำนักงานการเกษตรอำเภอแม่มะเรียงสถานีอนามัย จำนวน 3 แห่ง และอยู่ใกล้โรงพยาบาลแม่สะเรียงซึ่งเป็นเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียงจะเห็นได้ว่าการบริการสาธารณสุขต่างๆของตำบลบ้านกาศจึงได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีราษฎรส่วนใหญ่ได้รับการบิการสาธารณสุขต่างๆและการสื่อสารจะได้รับข่าวสาร ทางวิทยุโทรทัศน์ หรืออ่านจากหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้านอย่างทั่วถึงจึงง่ายต่อการส่งเสริมการเกษตรได้ดีขึ้นด้วย

การคมนาคม

ส่วนใหญ่แต่ละหมู่บ้านจะมีถนน คสล. หรือลาดยางเชื่อมโยงถึงกันตลอด ทำให้มีการใช้รถจักรยานยนต์แลละรถยนต์กันทั่วถึงทั้งตำบลเองจากตำบลบ้านกาศมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่และยังมีเขตพื้นที่ทำกินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจึงทำให้มีปัญหาในที่ดินทำกินเป็นจำนวนมาก
การเดินทางเข้าสู่ตำบลได้โดยวิธี

1. รถจักรยานยนต์

2. รถยนต์

อาณาเขตตำบล

         ตำบลบ้านกาศตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแม่สะเรียงห่างจากอำเภอแม่สะเรียง 2 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทิศใต้ติดต่อกับ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทิศตะวันออกติดต่อกับ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทิศตะวันตกติดต่อกับ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 


จำนวนประชากรของตำบล

จำนวนประชาชนทั้งหมด 13 หมู่บ้าน 9,975 คน แยกเป็นชาย 5,045 คน หญิง 4,930 คน จำนวนหลังคาเรือน 4,259 ครัวเรือน

 

หมู่ที

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านท่าข้าม

555

400

370

770

2

บ้านสบหาร

394

480

464

944

3

บ้านแพะ

309

438

430

868

4

บ้านแม่หาร

327

563

499

1,062

5

บ้านแม่ต้อบใต้

189

256

254

510

6

บ้านห้วยหลวง

491

453

327

780

7

บ้านแม่ต้อบเหนือ

281

372

420

792

8

บ้านท่าข้ามเหนือ

540

666

681

1,347

9

บ้านพะมอลอ

195

270

267

537

10

บ้านขุนแม่ต้อบ

91

174

138

312

11

บ้านป่าหมาก

233

385

377

762

12

บ้านโป่ง

305

139

167

320

13

บ้านโป่งดอยช้าง

349

453

536

989

รวม

4,259

5,045

4,930

9,975

 

 


อาชีพหลัก
          การเกษตรกรรมผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ข้าวรองลงมาเป็นกระเทียมและถั่วเหลืองตามลำดับซึ่งสามารถส่งออกเป็นรายได้หลักของตำบลโดยนำไปขายยังตลาด ขายส่งที่มีพ่อค้าคนกลางรับซื้อ

อาชีพเสริม
           รับจ้างทั่วไป


สถานที่สำคัญของตำบล

1. วัดชัยลาภ

2. วัดท่าข้ามใต้

3. วัดท่าข้ามเหนือ

4. วัดบ้านแพะ

5. วัดป่าหมาก

6. วัดแม่ต้อบ

7. วัดแม่หาร

8. วัดสบหารเหนือ

9. วัดห้วยหลวง

10. วัดจอมมอญ

11. สำนักสงฆ์บ้านแม่ต้อบใต้

12. สำนักสงฆ์บ้านขุนแม่ต้อบ

 

ที่อยู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

19/1  หมู่ที่1  อำเภอแม่สะเรียง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5 8 1 1 0  โทร 053-621314