ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ


ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว.pdf

ประกาศ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 2562.pdf

 

ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย.pdf

ประกาศ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 2562.pdf

 

ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf

ประกาศ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2562.pdf

 

ข้อบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย.pdf

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย 2562.pdf