ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข้อมูลทั่วไป


 

 

ประวัติความเป็นมา

เหตุที่ได้ชื่อว่าตำบลบ้านกาศ สันนิษฐานว่าแต่เดิมใช้คำว่า บ้านกาด เพราะคำว่ากาดเป็นภาษาพื้นบ้านที่ใช้พูดกันซึ่งแปลว่า ตลาด ในภาษากลาง เนื่องจากตำบลบ้านกาศเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอแม่สะเรียงและมีตลาดอยู่มากจึงเรียกว่า บ้านกาด ภายหลังได้เพี้ยนเป็น บ้านกาศ สันนิษฐานว่าอาจ เนื่องมาจากมีอากาศยานตั้งอยู่ในตำบลนี้
 

สภาพทั่วไปของตำบล

ประชากรในตำบลบ้านกาศ มีการตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มๆโดยส่วนมากจะอาศัยพื้นที่ติดกับแม่น้ำแม่ยวมและลำห้วยและจะอยู่ทางตอนใต้ของตำบล

เนื้อที่

ตำบลบ้านกาศมีเนื้อที่รวม ทั้งหมด 260 ตารางกิโลเมตร หรือ 162,500 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 8,374 ไร่

ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ของตำบลบ้านกาศ เป็นพื้นที่ราบเหมาะสมแก่การทำการเกษตรแหล่งน้ำที่สำคัญในการเกษตรคือห้วยแม่หาร และแม่น้ำยวม 

ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุม 3 ฤดู คือ

 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บ้านกาศ เต็มทั้งหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่1-หมู่ที่ 11 และหมู่ท ี่13

การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 11 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2-12

- โรงเรียนมัธยมศึกษา(รวมขยายโอกาส) 2 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1,3

จุดเด่นของพื้นที่

ตำบลบ้านกาศเป็นตำบลที่มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกมีทางหลวง 1 สาย สภาพพื้นที่เหมาะสมในการทำการเกษตร เนื่องจากมีพื้นที่ราบมากกว่า ทุกๆตำบล นเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบกับประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง จึงทำให้มีวัฒนธรรมน่าสนใจและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และธรรมชาติค่อนข้างดี

ด้านทางสังคม

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ 95% ศาสนาคริสต์ประมาณ 5 % จึงไม่ค่อยจะมีปัญหาในการรวมตัวหรือมีก็น้อยมาก ประชาชนมีความ สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด นิยมตั้งบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่มก้อน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางและมักตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำทั้งหมด 13 หมู่บ้าน

ด้านการศึกษา

ตำบลบ้านกาศมีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ 12 แห่ง และโรงเรียนมัธยม จำนวน 2 แห่ง การศึกษาส่วนใหญ่ประชากรได้รับการศึกษาใน ภาคบังคับและ จะไม่ได้รับการศึกษาต่อ ประชากรมีการศึกษาอยู่ในระดับภาคบังคับซึ่งจะมีผลทำให้การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีต่างๆ และการนำความรู้ ที่จะนำไปใช ้ในการเกษตรเป็นไปอย่างล้าช้า

การบริการสาธารณะ

ราษฎรในตำบลบ้านกาศมีไฟฟ้าจำนวน 12 หมู่บ้าน สำหรับน้ำดื่มน้ำใช้จะใช้มากจากบ่อน้ำตื้น และประปา จำนวน 3 หมู่บ้าน และประปาภูมิภาค จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่1,2,3และหมู่ที่8 มีวัดจำนวน 12 แห่ง โบสถ์คริสต์ จำนวน 3 แห่ง และมีส่วนราชการ คือ สำนักงานการเกษตรอำเภอแม่มะเรียง สถานีอนามัย จำนวน 3 แห่ง และอยู่ใกล้โรงพยาบาลแม่สะเรียง ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียงจะเห็นได้ว่าการบริการสาธารณสุขต่างๆของตำบล บ้านกาศจึงได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ราษฎรส่วนใหญ่ได้รับการบิการสาธารณสุขต่างๆและการสื่อสารจะได้รับข่าวสาร ทางวิทยุ โทรทัศน์ หรืออ่านจากหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้านอย่างทั่วถึง จึงง่ายต่อการส่งเสริมการเกษตรได้ดีขึ้นด้วย

การคมนาคม

ส่วนใหญ่แต่ละหมู่บ้านจะมีถนน คสล. หรือลาดยาง เชื่อมโยงถึงกันตลอด ทำให้มีการใช้รถจักรยานยนต์แลละรถยนต์ กันทั่วถึงทั้งตำบลเองจาก ตำบลบ้านกาศมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่และยังมีเขตพื้นที่ทำกินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงทำให้มีปัญหาในที่ดินทำกินเป็นจำนวนมาก
การเดินทางเข้าสู่ตำบล ได้โดยวิธี

1. รถจักรยานยนต์

2. รถยนต์

อาณาเขตตำบล

         ตำบลบ้านกาศตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแม่สะเรียงห่างจากอำเภอแม่สะเรียง 2 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

จำนวนประชากรของตำบล

จำนวนประชาชนทั้งหมด 13 หมู่บ้าน 9,975 คน แยกเป็นชาย 5,045 คน หญิง 4,930 คน จำนวนหลังคาเรือน 4,259 ครัวเรือน

หมู่ที

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านท่าข้าม

559

395

367

762

2

บ้านสบหาร

397

478

465

943

3

บ้านแพะ

314

451

429

880

4

บ้านแม่หาร

328

563

503

1,066

5

บ้านแม่ต้อบใต้

194

258

261

519

6

บ้านห้วยหลวง

502

459

331

790

7

บ้านแม่ต้อบเหนือ

283

373

414

787

8

บ้านท่าข้ามเหนือ

543

     674

693

1,367

9

บ้านพะมอลอ

201

275

267

542

10

บ้านขุนแม่ต้อบ

94

180

143

323

11

บ้านป่าหมาก

238

391

392

783

12

บ้านโป่ง

309

132

169

301

13

บ้านโป่งดอยช้าง

535

457

531

988

รวม

4,315

5,086

4,965

10,051

 อาชีพหลัก
          การเกษตรกรรม ผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ข้าว รองลงมาเป็นกระเทียมและถั่วเหลืองตามลำดับซึ่งสามารถส่งออกเป็นรายได้หลักของตำบลโดยนำไป ขายยังตลาด ขายส่งที่มีพ่อค้าคนกลางรับซื้อ

อาชีพเสริม
           รับจ้างทั่วไป
 

 

 


สถานที่สำคัญของตำบล

1. วัดชัยลาภ

2. วัดท่าข้ามใต้

3. วัดท่าข้ามเหนือ

4. วัดบ้านแพะ

5. วัดป่าหมาก

6. วัดแม่ต้อบ

7. วัดแม่หาร

8. วัดสบหารเหนือ

9. วัดห้วยหลวง

10. วัดจอมมอญ

11. สำนักสงฆ์บ้านแม่ต้อบใต้

12. สำนักสงฆ์บ้านขุนแม่ต้อบ

 

 

แผนที่แสดงขอบเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

 

 

แผนที่หมู่บ้านของ ตำบลบ้านกาศ

 

หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม

บ้านท่าข้ามบบ ย[hkoบ้านท่าบบบ 

หมู่ที่ 2 บ้านสบหาร

 

หมู่ที่ 3 บ้านแพะ 

 

หมู่ที่ 4 บ้านแม่หาร

หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๊อบใต้

หมูที่ 6 บ้านห้วยหลวง

หมู่ที่ 7 บ้านแม่ต๊อบเหนือ

หมู่ที่ 8 บ้านท่าข้ามเหนือ

หมู่ที่ 9 บ้านพะมอลอ

หมู่ที่ 10 บ้านขุนแม่ต๊อบ

หมู่ที่ 11 บ้านป่าหมาก

หมู่ที่ 12 บ้านโป่ง

หมู่ที่ 13 บ้านโป่งดอยช้าง