ลิงค์เว็บสุขภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ


 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

- ส่วนที่ 1 2555
- ส่วนที่ 2 2555

 

ที่มาของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

     กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ได้จัดทำข้อตกลงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามข้อตกลงเลขที่ 2543/2551 ให้เริ่มดำเนินงานตามข้อตกลงได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2551 โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 ตามหนังสือแจ้งของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ที่ สปสช.31/ว 171 ลงวันที่             28 พฤษภาคม 

กิจการดำเนินงาน

     กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านกาศ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน           การจัดบริการสาธารณสุขเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และส่งเสริมให้กลุ่มที่ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ สามารถเข้าถึง บริการได้อย่างทั่วถึง ตามชุดสิทธิประโยชน์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

เป้าหมายการดำเนินงาน

      เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการ  การมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

วัตถุประสงค์

๑. สนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ในเขตท้องถิ่นได้เข้าถึงการบริการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒. เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน์             ห้ากลุ่มเป้าหมายได้แก่แม่และเด็กผู้สูงอายุ  ผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทาง การแพทย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง และร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

๔.เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลบ้านกาศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕.เพื่อสร้างความเสมอภาคการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ

 

กลุ่มเป้าหมายดำเนินงาน  

                ๑) กลุ่มสตรีมีครรภ์  

                ๒) กลุ่มเด็กเล็ก คือ ตั้งแต่แรกเกิด ถึง ต่ำกว่า ๖ ปี 

                ๓) กลุ่มเด็กโตและเยาวชน คืออายุตั้งแต่ ๖ ปี ถึงต่ำกว่า ๒๕ ปี   

                ๔) กลุ่มผู้ใหญ่ คือ อายุตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป

                ๕) กลุ่มผู้พิการทุพลภาพและผู้ป่วยเอดส์  

                ๖) กลุ่มผู้สูงอายุ  

 

 

ระเบียบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

ตำบลบ้านกาศ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พ.ศ. 2553

.........................................................

                รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 52  กำหนดไว้ว่าคนไทยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้วยโอกาสมีสิทธิที่จะได้รับบริการทางการแพทย์โดยไม่คิดมูลค่าที่จัดโดยรัฐอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง          ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนซึ่งเป็นการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพแก่ประชาชนไทยทุกคน และในมาตรา 82 กำหนดให้รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ยังได้กำหนดไว้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์     ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองซึ่งรวมทั้งด้านสุขภาพด้วย

                ตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในมติการประชุม ครั้งที่ 6 / 2552           เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2552  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกาศ  จึงได้ทำการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ระเบียบของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่ตำบลบ้านกาศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดความเสมอภาคในการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

                ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนบ้านกาศ              ตำบลบ้านกาศ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พ.ศ. 2553”

                ข้อ 2  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2552  เป็นต้นไป

                ข้อ 3   ในระเบียบนี้

                                “องค์การบริหารส่วนตำบล”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

                                “กองทุนหลักประกันสุขภาพ”  หมายความว่า  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร       ส่วนตำบลบ้านกาศ  ตำบลบ้านกาศ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

                                “สถานบริการ” หมายความว่า  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  ของเอกชน และของสภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม

“หน่วยบริการ”  หมายความว่า  สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

หมวดที่ 1

วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

--------------------------------

ข้อ 4  เพื่อสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพสำหรับประชาชน  โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในตำบลบ้านกาศ  ได้เข้าถึงการบริการได้โดยง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  และมีคุณภาพมาตรฐาน

                ข้อ 5  เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายแม่และเด็ก   ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง  และผู้ป่วยเรื้อรัง  ในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ข้อ 6  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมี  ส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองและร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ข้อ 7  เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลบ้านกาศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                ข้อ 8  เพื่อสร้างความเสมอภาคการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ

หมวดที่ 2

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

--------------------------------

                ข้อ 9  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประกอบด้วย

                                1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ                                 ประธานกรรมการ

                                2. ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่                                                                รองประธานกรรมการ

                 3. ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่                                                                รองประธานกรรมการ

                4. สมาชิกสภา  อบต.บ้านกาศ                                                       กรรมการ

                5. สมาชิกสภา  อบต.บ้านกาศ                                                       กรรมการ

                6. หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านสบหาร หรือ ผู้แทน                             กรรมการ

                7. หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านแม่ต้อบเหนือ หรือ ผู้แทน                    กรรมการ

                8. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ ผู้แทน                                         กรรมการ

                9. ผู้แทน อสม. ตำบลบ้านกาศ                                                       กรรมการ

               10. ผู้แทน อสม. ตำบลบ้านกาศ                                                      กรรมการ

               11. กำนันตำบลบ้านกาศ  หรือ  ผู้แทน                                            กรรมการ

               12. ผู้ใหญ่บ้านบ้านแพะ  หรือ  ผู้แทน                                              กรรมการ

               13. ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่หาร  หรือ  ผู้แทน                                         กรรมการ

               14. ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ต้อบใต้  หรือ  ผู้แทน                                     กรรมการ

               15. ผู้ใหญ่บ้านบ้านพะมอลอ  หรือ  ผู้แทน                                       กรรมการ

               16. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ                                    กรรมการและเลขานุการ

               17. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง                                          ที่ปรึกษา

               18. สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง                                                    ที่ปรึกษา

                ข้อ 10  คณะกรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ 9 (2-3)(7-8) และ (9-13) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี

                                เมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบวาระ 2 ปีแล้วยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการที่ครบวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

                                กรณีกรรมการตามข้อ 9 ( 2 – 21) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้มีการมอบหมายหรือคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่าง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน

                                ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ 9 ไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ตามลำดับ

                ข้อ 11  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการตามข้อ 9 (2-3)(7-8) และ (9-13) พ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

                                1. ตาย

                                2. ลาออก

                                3. ย้ายไปดำรงตำแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น

                                4. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

                 5. เป็นบุคคลล้มละลาย

ข้อ 12  คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                1. บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

                2. รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

                3.  ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

                4. จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

                5. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

                6. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น

                ในส่วนการเบิกจ่ายเงินนั้น ให้แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในใบถอนเงิน/เช็ค/ตั๋วแลกเงิน จำนวน   4 คน และในการสั่งจ่ายเงินแต่ละครั้งให้มีผู้ลงนามอย่างน้อย 2 ใน 4 ของผู้มีอำนาจลงนาม โดยให้มีประธานกรรมการ กับ กรรมการและเลขานุการลงนามด้วยทุกครั้ง

             ข้อ 13  ให้มีการประชุมคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ หรืออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด

การลงมติของที่ประชุม ให้ถือเอาความเห็นพร้อมส่วนใหญ่ของที่ประชุม แต่ในกรณีการลงมติเพื่อของอนุมัติงบประมาณต่างๆ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม   มีสิทธิ์ออกเสียงเพื่อตัดสินในกรณีนั้นๆ

             ข้อ  14  ให้คณะกรรมการ, อนุกรรมการ หรือผู้แทนที่เข้าประชุมในแต่ละครั้ง มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนหรือเบี้ยประชุมจำนวนสองร้อยบาทต่อครั้ง แต่ในกรณีที่มีการประชุมหลายครั้งภายในหนึ่งวัน ให้ได้รับค่าตอบแทนหรือเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว

 

หมวดที่  3

เงินรายได้หรือทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายของระบบหลักประกันสุขภาพ

-----------------------------------

ข้อ 15   เงินรายได้หรือทรัพย์สินของระบบหลักประกันสุขภาพ  ประกอบด้วย

               1. เงินค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของ        การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

               2. เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามสัดส่วนที่สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามสัดส่วนที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

3. เงินสมทบจากชุมชน หรือองค์กรชุมชน

   4. รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

                การรับเงินของระบบหลักประกันสุขภาพ ให้รับเป็นเงินสด/เช็ค/ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ และให้ออกใบเสร็จในนามของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินค่าบริการสาธารณสุขจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเงินงบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล หรือการรับเงินทางธนาคารให้ใช้สำเนาใบนำฝากเงินธนาคารเป็นหลักฐานการรับเงิน

                ให้กรรมการและเลขานุการ หรืออนุกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเงิน และนำส่งเงินเข้าบัญชีของระบบหลักประกันสุขภาพภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเงิน

                ข้อ 16    รายจ่ายของระบบหลักประกันสุภาพ  ประกอบด้วย

                1. ค่าจ้าง (ถ้ามี)

                2. เงินค่าตอบแทนหรือเบี้ยประชุม

                3. ค่าใช้สอย

                4. ค่าวัสดุ หรือ ครุภัณฑ์ต่างๆ

                5. ค่าจัดซื้อชุดสิทธิประโยชน์จากหน่วยบริการสาธารณสุข

                6. เงินอุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐหรือเอกชน

                7. เงินอุดหนุนกลุ่มชุมชนหรือองค์กรอื่นๆ เพื่อดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  ในพื้นที่

                8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น

                ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000  บาทต่อหน่วย

                ข้อ 17   กำหนดสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของระบบหลักประกันสุขภาพ

                                1. การจัดซื้อชุดสิทธิประโยชน์จากหน่วยบริการ กำหนดให้มีค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมด

                                2. การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ กำหนดให้มีค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราร้อยละ  35 ของงบประมาณทั้งหมด

                                3. การสนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มชุมชนหรือองค์กรอื่น เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  ของประชาชนโดยประชาชน กำหนดให้มีค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราร้อยละ 25 ของงบประมาณทั้งหมด

                                4. การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ กำหนดให้มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน อัตราร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด

                                ทั้งนี้  การกำหนดสัดส่วนของงบประมาณดังกล่าว ให้มีระยะเวลาตามรอบปีงบประมาณ และให้มีงบประมาณคงเหลือในระบบหลักประกันสุขภาพ (เงินขวัญถุง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบประมาณทั้งหมด

ข้อ 18  อำนาจการอนุมัติงบประมาณของระบบหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น เกิดโรคระบาดในพื้นที่ ฯลฯ            ให้ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ ในวงเงินไม่เกิน 20,000 .- บาท/ครั้ง และให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าแจ้งคณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ข้อ 19   การเบิกจ่ายเงินของระบบหลักประกันสุขภาพทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน หรือเอกสารทางการเงินอื่นที่แสดงว่ามีการเบิกจ่าย พร้อมลายมือชื่อผู้เบิกจ่ายหรือรับเงิน

หมวดที่ 4

การจัดทำบัญชีของระบบหลักประกันสุขภาพ

--------------------------------

­ข้อ 20 ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ หรืออนุกรรมการ จัดทำบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ โดยเริ่มบันทึกบัญชีตั้งแต่วันที่ได้รับเงินงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล  พร้อมทั้งรายงานผ่านระบบออนไลน์เมื่อมีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อ 21 ให้คณะกรรมการ หรือ กรรมการและเลขานุการ หรืออนุกรรมการ จัดทำรายงาน                     การรับ – จ่ายเงิน และเงินคงเหลือประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี

ข้อ 22  ให้คณะกรรมการเสนอรายงานทางการเงินให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็น       ไตรมาส และรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ให้รายงานภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

 

หมวดที่ 5

การรายงานและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการที่รับเงินจากระบบหลักประกันสุขภาพ

--------------------------------

ข้อ 23  ให้หน่วยบริการ กลุ่มชุมชน หรือองค์กรอื่นๆที่รับเงินสนับสนุนจากระบบหลักประกันสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ตามแบบที่ระบบหลักประกันสุขภาพกำหนด) ให้คณะกรรมการทราบหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ข้อ 24  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยบริการ   กลุ่มชุมชน หรือองค์กรอื่นๆที่รับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพได้ตามความจำเป็น

ข้อ 25  ให้คณะกรรมการ หรือ กรรมการและเลขานุการ หรือ อนุกรรมการ เสนอรายงาน    ผลการดำเนินงานให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไตรมาส และรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ   ทั้งนี้ให้รายงานภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

                                                                             

                           ประกาศ   ณ  วันที่  24  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2552

                              (นายนพดล  ปัญญา)

     ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ