ลิงค์เว็บสุขภาพ

เบี้ยยังชีพ


 

เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์

หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนคน

จำนวนเงิน (500/ คน)

หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม

3

1,500

หมู่ที่ 2 บ้านสบหาร

3

1,500

หมู่ที่ 3 บ้านแพะ

2

1,000

หมู่ที่ 4 บ้านแม่หาร

1

500

หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๊อบใต้

1

500

หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหลวง

-

-

หมู่ที่ 7 บ้านแม่ต๊อบเหนือ

-

-

หมู่ที่ 8 บ้านท่าข้ามเหนือ

2

1,000

หมูที่ 9 บ้านพะมอลอ

-

-

หมู่ที่ 10 บ้านขุนแม่ต๊อบ

-

-

หมู่ที่ 11 บ้านป่าหมาก

-

-

หมู่ที่ 12 บ้านโป่ง(อารีนิเวศน์)

-

-

 

หมู่ที่ 13 บ้านโป่งดอยช้าง

9

4,500

รวม

21

10,500

 

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ

หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน

60-69 ปี

(600บาท)

70-79 ปี

(700บาท)

80-89 ปี

(800บาท)

90 ปีขึ้นไป

(1,000)

คน

จำนวนเงิน

คน

จำนวนเงิน

คน

จำนวนเงิน

คน

จำนวนเงิน

หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม

39

23,400

36

25,200

16

12,800

1

1,000

หมู่ที่ 2 บ้านสบหาร

54

32,400

75

52,500

18

14,400

2

2,000

หมู่ที่ 3 บ้านแพะ

42

25,200

29

20,300

11

8,800

5

5,000

หมู่ที่ 4 บ้านแม่หาร

55

33,000

37

25,900

12

9,600

-

-

หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๊อบใต้

21

12,600

21

14,700

6

4,800

1

1,000

หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหลวง

29

17,400

18

12,600

9

7,200

-

-

หมู่ที่ 7 บ้านแม่ต๊อบเหนือ

37

22,200

18

12,600

12

9,600

1

1,000

หมู่ที่ 8 บ้านท่าข้ามเหนือ

60

36,000

56

39,200

18

14,400

4

4,000

หมูที่ 9 บ้านพะมอลอ

19

11,400

16

11,200

8

6,400

2

2,000

หมู่ที่ 10 บ้านขุนแม่ต๊อบ

6

3,600

7

4,900

5

4,000

-

-

หมู่ที่ 11 บ้านป่าหมาก

27

16,200

17

11,900
 

8

6,400

4

4,000

หมู่ที่ 12 บ้านโป่ง(อารีนิเวศน์)

13

7,800

11

7,700

1

800

-

-

หมู่ที่ 13 บ้านโป่งดอยช้าง

34

20,400

31

21,700

14

11,200

1

1,000

 

436

261,600

372

260,400

138

110,400

21

21,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ

หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนคน

จำนวนเงิน (500/ คน)

หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม

20

10,000

หมู่ที่ 2 บ้านสบหาร

33

16,500

หมู่ที่ 3 บ้านแพะ

12

6,000

หมู่ที่ 4 บ้านแม่หาร

21

10,500

หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๊อบใต้

8

4,000

หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหลวง

6

3,000

หมู่ที่ 7 บ้านแม่ต๊อบเหนือ

8

4,000

หมู่ที่ 8 บ้านท่าข้ามเหนือ

29

14,500

หมูที่ 9 บ้านพะมอลอ

4

2,000

หมู่ที่ 10 บ้านขุนแม่ต๊อบ

7

3,500

หมู่ที่ 11 บ้านป่าหมาก

10

5,000

หมู่ที่ 12 บ้านโป่ง(อารีนิเวศน์)

1

500

หมู่ที่ 13 บ้านโป่งดอยช้าง

23

11,500

รวม

182

91,000