ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข้อบัญญติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2561


ประกาศข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61.pdf

รายละเอียดคำแถลง.pdf

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61.pdf