ลิงค์เว็บสุขภาพ

จำนวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กตำบลบ้านกาศ


 

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2556

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกาศ

(อาหารเสริมนม-อาหารกลางวัน)

 

 

ที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

1

บ้านสบหาร

18

12

30

2

บ้านแพะ

14

8

22

3

บ้านแม่หาร

13

4

17

4

บ้านแม่ต้อบใต้

7

4

11

5

บ้านแม่ต้อบเหนือ

6

8

14

6

บ้านท่าข้ามเหนือ

16

17

33

7

บ้านพะมอลอ

8

5

13

8

บ้านป่าหมาก

9

11

20

9

บ้านโป่งดอยช้าง

7

1

8

รวมทั้งหมด

98

70

168