ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


 

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

                องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  9  ศูนย์

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบหารเป็นอาคารชั้นเดียว  พื้นปูกระเบื้อง  หลังคามุงสังกะสี  มีห้องน้ำแยกจากตัวอาคาร  มีเด็กจำนวน  31  คน  มีผู้ดูแลเด็ก  2  คนคือ นางอาลันธ์   ปารมี และนางพัชนิดา  ปัญญาพรม

 

 

 

2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะตั้งอยู่ในบริเวณวัด  เป็นอาคารถาวรชั้นเดียว  พื้นปูกระเบื้อง  หลังคามุงกระเบื้อง  มีห้องน้ำแยกจากตัวอาคาร  มีเด็กจำนวน  25  คน  มีผู้ดูแลเด็ก  2  คนคือ นางอนงค์  ขาวผ่อง และนางจันทร์  เขื่อนขวา

 

 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หารตั้งอยู่ในบริเวณวัด  เป็นอาคารถาวรชั้นเดียว  พื้นปูกระเบื้อง  หลังคามุงกระเบื้อง  มีห้องน้ำในตัวอาคาร  มีเด็กจำนวน  25คน  มีผู้ดูแลเด็ก  2  คนคือ นางบุญเสริม ไพรพนาพันธ์ และนางนรา  พันธุ์มาลี

 

 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ต้อบใต้อาศัยพื้นที่ภายในอาคารของโรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้  1  ห้องเรียน  มีเด็กจำนวน  13  คน  มีผู้ดูแลเด็ก  1  คนคือ นางสุมาลี   ชีพพานิช

 

5  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ต้อบเหนือเป็นอาคารชั้นเดียว  พื้นปูกระเบื้อง  หลังคามุงกระเบื้อง  ฝาผนังตีด้วยไม้เป็นซี่  มีห้องน้ำแยกจากตัวอาคาร  มีเด็กจำนวน  22  คน  มีผู้ดูแลเด็ก  1  คนคือ นางอรพรรณ  ษมาชัยเรืองฤทธิ์

 

 

6  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้ามเหนือเป็นอาคารถาวรชั้นเดียว  พื้นปูกระเบื้อง  หลังคามุงกระเบื้อง  มีห้องน้ำในตัวอาคาร  มีเด็กจำนวน  25  คน  มีผู้ดูแลเด็ก  2  คนคือ นางทองสุข  สุติน และนางดวงพร  ปันโย

 

 

7  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะมอลอตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านพะมอลอ  เป็นอาคารถาวรชั้นเดียว  พื้นปูกระเบื้อง  หลังคามุงกระเบื้อง  มีห้องน้ำในตัวอาคาร  มีเด็กจำนวน  20  คน  มีผู้ดูแลเด็ก  1คนคือนางสุนีนาถแสงประกายทอง

 

 

8   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหมากตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านพะมอลอ  เป็นอาคารถาวรชั้นเดียว  พื้นปูกระเบื้อง  หลังคามุงกระเบื้อง  มีห้องน้ำในตัวอาคาร  มีเด็กจำนวน  20  คน  มีผู้ดูแลเด็ก  1  คนคือ  นางยุพิน   นายสกุล

 

 

9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งดอยช้างเป็นอาคารชั้นเดียวชั่วคราว  พื้นที่ค่อนข้างแคบ  พื้นซีเมนต์  หลังคามุงกระเบื้อง  มีห้องน้ำแยกจากตัวอาคาร  มีเด็กจำนวน  14  คน มีผู้ดูแลเด็ก  1  คนคือ นางราศี รักสกุลใหม่