ลิงค์เว็บสุขภาพ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ


1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

2. ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

4. ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน

-การรายงานประเมินผลควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

 

5. ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency

 -มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ.pdf

 

6. ระบบทะเบียนประวัติบุคคลากร

-กองช่าง

-กองการศึกษา

-กองคลัง

-สำนักปลัด

-รองปลัด

-ปลัด

7. ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น

 

8. ระบบสารสนเทศสนอนความต้องการของผู้รับบริการ

 

9. ระบบ Back Office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร

 

10. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้

-องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ผ่านสื่อโซเซียมีเดีย