ลิงค์เว็บสุขภาพ

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ


ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

เพื่อลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม.pdf