ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม อบต.บ้านกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-11-25]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ เดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-11-25]

ประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [2019-11-20]

ประกาศ รายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับเบี้ยพิการประจำปีงบประมาณ 2563 [2019-10-30]

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม [2019-10-30]

ประกาศองค์การบริหารส่วนสตำบลบ้านกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2562 [2019-10-07]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประจำเดือน กันยายน 2562 [2019-10-07]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.บ้านกาศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [2019-08-30]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เดือน มิถุนายน 2562 [2019-07-03]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [2019-07-03]ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังห้วยแม่ต้อบ บ้านแม่ต้อบใต้ ฝายแม่ต้อบใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-03-19]

โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังห้วยแม่ต้อบ บ้านแม่ต้อบใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-03-19]

โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังห้วยแม่หาร บ้านท่าข้ามเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกาศ เลียบคลองส่งน้ำ อบต.บ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-03-19]

โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังห้วยแม่หาร บ้านท่าข้ามเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกาศ ฝายหนองน้ำลุ่ม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-03-19]

โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังห้วยแม่หาร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-03-19]

โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังห้วยแม่ต้อบ บ้านแม่ต้อบเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกาศ จุดที่ ๑ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-03-18]

โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังห้วยแม่ต้อบ บ้านแม่ต้อบเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกาศ คอสะพานแม่ต้อบเหนือ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-03-18]

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP ลำห้วยชมพู (ตอนบนจุดที่ ๑ ) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-03-18]

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP ลำห้วยชมพู หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-03-18]

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ บ้านท่าข้าม (หย่อมบ้านดอยคำ) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-03-18]


ชื่อ :
อีเมล์ :
แสดงความเห็น :
Your IP Address is 35.175.121.230
นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์

สายตรง นายก

หัวข้อแหล่งท่องเที่ยว