ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม อบต.บ้านกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [2020-05-29]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [2020-05-27]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [2020-05-27]

ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน [2020-05-27]

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยพิการประจำเดือน พฤษภาคม 63 [2020-04-24]

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน พฤษภาคม 63 [2020-04-24]

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน เมษายน 63 [2020-04-24]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-11-25]

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ เดือนพฤศจิกายน 2562 [2019-11-25]

ประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [2019-11-20]ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) รสจือ นม ยู.เอช.ที่ ชนิดกล่อง [2020-06-30]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) กรกฎาคม- ตุลาคม 2563 (วิธีเฉพาะเจาะจง) [2020-06-30]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน-ฯ [2020-06-18]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุ-ตามโครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติดฯ [2020-06-18]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน-ด้านที่-1-ฯ [2020-06-18]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง [2020-06-18]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุในการดำเนินงาน-ตามโครงการส่งเสริมการจัดทำฝายชะลอฯ [2020-06-18]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุงและแมลง [2020-06-18]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะ-ฯ [2020-06-18]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม-ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ [2020-06-18]


ชื่อ :
อีเมล์ :
แสดงความเห็น :
Your IP Address is 34.204.191.145
นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์

สายตรง นายก

หัวข้อแหล่งท่องเที่ยว