ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม อบต.บ้านกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ

ประกาศ เรื่อง กำหนดขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [2021-02-24]

ประกาศ เรื่อง การลดถาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ.2564 [2021-02-24]

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [2021-02-24]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การับเบี้ยยังชีพ [2021-02-01]

ประกาศ เรื่องบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายใหม่) ประจำเดือน มกราคม 2564 [2021-01-04]

ประกาศ เรื่องบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพ (รายใหม่) ประจำเดือน มกราคม 2564 [2021-01-04]

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [2020-12-22]

บัญชีรายการที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [2020-12-22]

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ [2020-12-22]

รวมกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [2020-12-22]ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ค่าจ้างเหมาตามโครงการขุดลอกน้ำยวมฯ-ณ-บ้านท่าข้ามเหนือ-หมู่ที่-8 [2021-03-30]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เรื่อง การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564 [2021-03-04]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ 2564 [2021-03-04]

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงสัญญา [2021-01-14]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ-เดือน-ธันวาคม-พ.ศ.-2563 [2021-01-05]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ระบบเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า-ม.-8 [2020-11-04]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ-หมายเลขทะเบียน-80-1312-มส. [2020-11-04]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่-รถยนต์-หมายเลขทะเบียน-กข-1281-มส. [2020-11-04]

การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-ตุลาคม-พ.ศ.-2563 [2020-11-03]

รายละเอียดแนบท้าย-เดือน-ก.ย.63 [2020-10-08]


ชื่อ :
อีเมล์ :
แสดงความเห็น :
Your IP Address is 35.171.164.78
นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์

สายตรง นายก

หัวข้อแหล่งท่องเที่ยว